Kinderopvang Piccolini nieuws header

Kinderopvang Piccolini

  >  Nieuws   >  Pedagogisch beleidsplan
Kinderopvang Piccolini beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan

Inleiding

Dit is het pedagogisch beleidsplan van kinderopvang Piccolini. In het beleidsplan worden de pedagogische visie en werkwijze beschreven. Het pedagogisch beleid is geschreven voor de organisatie en de werknemers, om richting te geven aan de werkwijze. Het pedagogisch beleidsplan wordt zo nodig gecontroleerd en waar nodig aangepast. Kinderopvang Piccolini bestaat uit twee vestigingen. De vestiging Home in oud-Rijswijk en de vestiging Nature in Den Haag.

Pedagogische Visie
Piccolini werkt met een gecombineerde visie, die is gecreëerd vanuit de visies Reggio Emilia en Jenaplan. Bij Piccolini gaan wij ervan uit dat kinderen competent, krachtig en intelligent zijn, waarbij wij oog hebben voor de gemeenschap waarin het kind opgroeit. Het kind leert door interactie met zijn omgeving en is zelf de regisseur van de eigen ontwikkeling. Pedagogisch medewerkers (PM’ers) bieden de veiligheid, ruimte en materialen om dit mogelijk te maken. Kinderopvang Piccolini gelooft in een groenere betere wereld en bouwt iedere dag aan generaties die daaraan bijdragen. Hierdoor zijn we niet zomaar een kinderopvangorganisatie, maar een plek waar de ontwikkeling van het kind en de wereld centraal staat. Immers, de eerste jaren in het leven van een kind zijn essentieel voor welk persoon hij straks zal worden – welke rol hij zal gaan spelen in zijn eigen leven, in het leven van zijn naasten en in de wereld waarin we leven. Piccolini wil ook ouders en pm’ers centraal stellen in de opvoeding van kinderen en een plek zijn waar kinderen, pedagogisch medewerkers en ouders zich thuis kunnen voelen. Er vooral een plek zijn ‘’Waar een kind, kind kan zijn’’.

De vier pedagogische basisdoelen
Om kinderen optimaal te kunnen ondersteunen bij hun ontwikkeling moet er in hun omgeving aandacht worden geschonken aan vier pedagogische basisdoelen. De doelen, beschreven door de Nederlandse pedagoge Riksen-Walraven, zijn tevens opgenomen in de Wet Kinderopvang en dienen als leidraad bij het bewaken van de pedagogische kwaliteit en als uitgangspunt hoe er met kinderen wordt omgegaan.

Deze vier basisdoelen zijn; emotionele veiligheid, persoonlijke- en sociale competenties en de overdracht van normen en waarden. In onderstaande paragrafen wordt er dieper op de doelen ingegaan en beschreven hoe onze pedagogisch medewerkers op deze doelen inspelen.

De groepen
Bij Piccolini vindt de opvang plaats in stamgroepen. Stamgroepen zijn vaste groepen met een eigen groepsruimte. De grootte van een groep is afhankelijk van de vierkante meters van de ruimte en de leeftijdsopbouw van de kinderen. Een kind maakt in de week gebruik van maximaal twee verschillende stamgroepen.

Tweetalig beleid

Piccolini biedt op haar locaties tweetalige opvang aan. Dit doen wij met het behulp van onze thema’s. Tijdens de kringtijdeden doen wij minimaal twee Engelstalige activiteiten per dag. Wij benoemen hierin bijvoorbeeld de kleuren, de getallen en dagen van de week in het Engels. Op deze manier proberen we de kinderen spelenderwijs te introduceren met de Engelse taal.

(Pedagogische) ondersteuning

De Pedagogisch coach en beleidsmedewerker werkt afwisselend op alle groepen van Piccolini en draagt daarnaast de zorg voor de praktische vertaling van het pedagogisch beleid en de visie. De pedagogisch coach richt zich onder andere op adviesgesprekken, observaties en coaching van de pedagogisch medewerkers. Ook ouders kunnen bij de pedagogisch coach terecht als zij vragen hebben over de opvoeding van hun kind. Naast de pedagogisch medewerkers kunnen er op de groep beroepskrachten in opleiding (BBL) en stagiaires (BOL) staan. Zij ondersteunen de pedagogisch medewerkers in hun werkzaamheden en leren zo zelfstandig op een groep te werken. Taken die zij uitvoeren zijn bijvoorbeeld het geven van flessen, verschonen van luiers, de groep inrichten en voorbereiden met speelmaterialen, activiteiten met de kinderen voorbereiden en het uitvoeren en het schrijven van overdrachten aan ouders. Zij zullen daarbij begeleid worden door een (stage)begeleider vanuit Piccolini. De stagebegeleider beoordeelt stageopdrachten, heeft contact met de praktijkdocent van de opleiding, is aanwezig bij beoordelingsgesprekken met de opleiding en heeft regelmatig met de stagiair evaluatiemomenten. Stagiaires staan waar nodig boventallig op de groep, dat betekent dat zij naast de gediplomeerde pedagogisch medewerkers op de groep staan, maar dus niet meetellen in de BKR. Stagiaires mogen incidenteel boventallig worden ingezet bij ziekte van een pedagogisch medewerker van de groep en tijdens schoolvakanties van de stagiaire. BBL’ers starten ook boventallig op de groep en zullen gefaseerd werken naar 100% formatieve inzetbaarheid. Het ontwikkeltermijn naar 100% formatieve inzetbaarheid is per BBL’er verschillend en afhankelijk van hoe snel zij alle nodige vaardigheden onder de knie heeft. De BBL’er en begeleider houden dit samen op papier bij. Naast ondersteuning op pedagogisch vlak, krijgen de pedagogisch medewerkers ook ondersteuning vanuit het kantoor van de vestiging.

Beleid Veiligheid en Gezondheid

In het Beleid Veiligheid en Gezondheid staat beschreven hoe we op de vestigingen een zo veilige (zowel fysieke- als emotionele veilige) en gezonde werk-, speel- en leefomgeving creëren. In dit beleid zijn grote en minder grote risico’s in kaart gebracht; hoe kunnen we kinderen hiertegen beschermen en hoe kunnen we kinderen leren omgaan met kleine risico’s. Het beleid met betrekking tot veiligheid en gezondheid op een specifieke vestiging staat beschreven in vestigingsprotocollen (zoals het vier-ogen principe en de achterwachtregeling) en risico-inventarisaties per groep. We vinden het belangrijk dat pedagogisch medewerkers zich betrokken voelen bij het veiligheids- en gezondheidsbeleid op de vestiging. Tijdens het teamoverleg is het bespreken van de veiligheids- en gezondheidsrisico’s een vast agendapunt. Zo blijven we scherp op onze werkwijzen, kunnen we monitoren of genomen maatregelen wel of niet effectief zijn en kunnen we bij veranderingen in de omgeving of situatie, zoals bij verbouwingen of veranderingen van de inrichting, direct controleren of het beleid al dan niet moet worden aangescherpt.

 

Bekijk hele versie